DOCUMENT DE BENVINGUDA

El Document de Benvinguda és una eina bàsica per garantir un accés igualitari a la informació  i assegurar la Igualtat  d’Oportunitats en el treball.

En aquest document hi trobareu informació sobre l’Entitat i tot allò relacionat amb el vostre lloc de treball. Esperem que resulti una eina d’utilitat.

Consulteu-lo aquí:

DOCUMENT DE BENVINGUDA

Oferta de treball, El Prat del Llobregat

PLAÇA A OCUPAR:
2 educador social (preferentment noi)
Tenir la diplomatura d’educació social finalitzada per la incorporació al Projecte
Joves al Medi Obert del Prat de Llobregat, per formar part amb un equip
multidisciplinar (actualment 2 educadores).
CONDICIONS LABORAL:
Tipus de contracte: obra i servei
Requisit acadèmics: Diplomatura o Grau en Educació social
Salari: de 18.000 a 24.000€ bruts anuals
Conveni Col·lectiu de treball de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves,
famílies i d’altres en situació de risc.
Anys d’experiència: mínim 6 mesos d’experiència
HORARI:
38h/setmanals
Dilluns i dijous de 15h a 20h30
Dimarts, dimecres i divendres: 10h45 a 14h i 14h45 a 20h30
Durant l’any es realitzarà puntualment activitats fora d’aquest horari, segons
necessitats del servei.
Horari flexible

DESCRIPCIÓ DE LA PLAÇA:
• Treball al carrer directament amb els joves desenvolupant tasques
socioeducatives i de foment de la convivència a la ciutat. Proximitat i
presència continuada en el territori propi del jove, per tal d’arribar als
diferents col·lectius, especialment aquells amb desavantatges socials i
que queden fora dels circuits d’intervenció.
• Treball tècnic/treball en equip:
Coordinacions internes i externes: els educadors/es de carrer amb
referents de l’Ajuntament, amb els diferents serveis i agents socials, amb
la xarxa, amb el coordinador/a de CEPS Projectes Socials, elaboració de
memòries, indicadors, registres…
• Treball comunitari, treball en joves i foment de la participació: dins una
perspectiva de pedagogia activa, partint dels propis joves i que pretén
assolir els objectius educatius de manera vivencial, oferint elements de
participació social normalitzada dins el territori i els recursos de la zona.
A nivell individual treballarem dins una metodologia que propiciï el
diàleg, l’escolta activa i l’empatia amb el/la jove.

CAPACITATS I HABILITATS:
Participació activa i vivencial en les activitats i en relació amb els joves es
mostraran amb les següents capacitats i habilitats:
• Propers als joves, treballant el vincle per tal d’establir una relació de
confiança.
• Respectuosos amb la confidencialitat, escoltar als i les joves i no jutjar.
• Facilitadors de l’accés dels joves i les famílies a qualsevol altre servei.
• Donant suport i acompanyant als joves en el pla de treball.
• Dinamitzadors dels espais de creació i/o activitats que potencien
aspectes de desenvolupament personal i emocional.
• Transmissors de valors de respecte i d’actituds positives vers els
professionals, els grup de joves, famílies i l’entorn.
Rols dels educadors/es socials:
• facilitador
• comunicador
• capacitador
• estratega
• investigador

OBSERVACIONS:
Enviar CV al mail ralbert@asceps.org
Han de tenir la diplomatura finalitzada

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT

Una de les mesures prioritàries del Pla D’Igualtat d’Oportunitats ha estat la realització d’un Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual, l’Assetjament per Raó de Sexe i l’Assetjament Laboral (mobbing).

Associació CEPS vol manifestar el seu total rebuig a comportaments d’aquesta mena i que actuarà contundenment fron possibles situacions.

Podeu consultar el protocol en el següent link:

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I L’ASSETJAMENT LABORAL (MOBBING)

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’interès de l’Associació CEPS per aconseguir les millors condicions possibles en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dintre de la seva organització s’ha concretat en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat que ha de servir de full de ruta per desenvolupar totes aquelles mesures necessàries per garantir la Igualtat d’Oprotunitats entre totes les persones treballadores.

L’objectiu perseguit és assolir un conjunt de conclusions que portin a l’establiment de les mesures més adequades per millorar en matèria de Igualtat d’Oportunitats, afavorint d’aquesta manera el conjunt de l’Entitat.

Associació CEPS entén el Pla de Igualtat com un procés continuat en el temps en el que necessàriament han d’intervenir tots el agents socials implicats: Direcció, treballadors (i la seva Representació Legal de manera especial), i tercers implicats, tant usuaris com clients o proveïdors.

Consulteu el Pla:

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS D’ASSOCIACIÓ CEPS

NOVA GUIA DE PERMISOS I TRAMITACIONS

A continuació trobareu un quadre amb tota la informació necessària per a conèixer i realitzar les tramitacions més habituals.

Aquesta eina està destinada a totes les persones treballadores per tal d’orientar i facilitar la gestió de tots aquells processos que requereixen alguna tramitació o sol•licitud a l’entitat. L’objectiu principal és garantir l’accés a la informació a totes tes les persones vinculades a Associació CEPS.

La Guia de Permisos i Tramitacions recull un quadre resum amb informació i models de sol•licitud per a aquelles tramitacions més habituals: permisos, excedències, comunicacions….

Per fer més entenedora la consulta la guia està ordenada en tres apartats en funció dels àmbits d’aplicació.

Consulteu el vostre:

BENVINGUTS A LA NOVA INTRANET DE L’ASSOCIACIÓ CEPS

Posem en marxa aquest espai amb la vocació d’oferir una informació dinàmica que permeti a totes les persones treballadores conèixer el dia a dia de la nostra entitat, així com els  mecanismes interns per agilitzar totes aquelles tramitacions que es derivin de la nostra relació.

Esperem que resulti un espai d’utilitat i estem oberts a les vostres aportacions.